dr Łukasz Książyk

Książki autorskie:

 1. Nihilizm gnostycki w kulturze przełomu XIX i XX wieku. Rekonesans, Warszawa 2010.

Książki pod redakcją

 1. Młodopolski pakowaniec literacki, pod red. E. Paczoskiej i Ł. Książyka, Warszawa 2009.
 2. Krzyżanowski. Spojrzenie po latach, pod red. Ł. Książyka i M. Nabiałek, Warszawa 2013.
 3. Historie literatury polskiej 1864-1914, pod red. U. Kowalczuk i Ł. Książyka, Warszawa 2015.
 4. Szkoła Główna – kręgi wpływów, pod red. U. Kowalczuk i Ł. Książyka, Warszawa 2017.
 5. Szkoła Główna – kręgi wpływów 2, pod red. U. Kowalczuk i Ł. Książyka, Warszawa 2019.

Redakcja czasopisma

 1. „Przegląd humanistyczny”, 2017, nr 4 (459), pod red. E. Kąckiej i Ł. Książyka.

Wybrane artykuły

 1. Ł. Książyk, Maski Prometeusza, w: Modernistyczne źródła dwudziestowieczności, pod red. M. Dąbrowskiego i A. Z. Makowieckiego, Warszawa 2003.
 2. Ł. Książyk, Gnostyckie czytanie modernizmu. O „Lotosie” Jerzego Żuławskiego, w: Czytanie modernizmu, pod red. M. Olszewskiej i G. Bąbiaka, Warszawa 2004.
 3. Ł. Książyk, Gnostycka wizja świata w literaturze przełomu XIX i XX wieku, w: Etyka i literatura. Pisarze polscy lat 1863-1918 w poszukiwaniu wzorców życia i sztuki, pod red. E. Ihnatowicz i E. Paczoskiej, Warszawa 2006.
 4. Ł. Książyk, Podróże Fryderyka Nietzschego, czyli w poszukiwaniu filozoficznego klimatu, w: Podróż i literatura 1864-1914, pod red. E. Ihnatowicz, Warszawa 2008.
 5. Ł. Książyk, Pesymistyczny epikurejczyk. „Dumania pesymisty” czyli notatki z podziemia Aleksandra Świętochowskiego, w: „Przegląd filozoficzno-literacki” 2009, nr 2.
 6. Ł. Książyk, Ruch jest zbędny, czyli dziewiętnastowieczny Europejczyk w podróży imaginacyjnej, w: Europejczyk w podróży 1850-1939, pod red. E. Ihnatowicz i S. Ciary, Warszawa 2010.
 7. Ł. Książyk, Nowi barbarzyńcy. Twórcy tzw. pokolenia „bruLionu” i fin de siècle, w: Przerabianie XIX wieku, pod red. E. Paczoskiej i B. Szleszyńskiego, Warszawa 2011.
 8. Ł. Książyk, Utracone dziedzictwo? O XIX wieku w (kilku) esejach Andrzeja Stasiuka, w: Przerabianie XIX wieku, pod red. E. Paczoskiej i B. Szleszyńskiego, Warszawa 2011.
 9. Ł. Książyk, Przybyszewski – modele lektury. Casus Juliana Krzyżanowskiego i Kazimierza Wyki, w: Historie literatury polskiej 1864-1914, pod red. U. Kowalczuk i Ł. Książyka, Warszawa 2015.
 10. Ł. Książyk, Od Feldmana do Krzyżanowskiego: „Trylogia księżycowa” Jerzego Żuławskiego w klasycznych syntezach historycznoliterackich, w: Nie tylko Lem. Fantastyka współczesna, pod red. M. Wróblewskiego, Toruń 2017.
 11. Ł. Książyk, „Ziemia obiecana” jako schopenhauerowska powieść o nudzie, w: „Wskrzesić choćby chwilę”. Władysława Reymonta zmagania z myślą i formą, pod. red. M. Bourkane, R. Okulicz-Kozaryn, A. Sell, M. Wedemanna, Poznań 2017.

Artykuły zagraniczne

1.Literatūrinio sezono naujienos Lenkijoje (Nowości sezonu literackiego w Polsce), w: „Metai” 2001, nr 3 (123) [Litwa].

2. Kartos poeta bėga nuo kartos (Poeta pokolenia ucieka od pokolenia – szkic o Marcinie Świetlickim), w: „Metai” 2001, nr 12 (132) [Litwa].

3. „Bo Wilno było zadupiem”. Miasto widziane oczami, członków Akademickiego Klubu Włóczęgów (Czesława Miłosza, Pawła Jasienicy i Wacława Korabiewicza), w: „Acta litteraria comparativa” 2009, nr 4 [Wilno, Litwa].