dr hab. Dawid Maria Osiński, prof. UW

Książki autorskie:

Dawid Maria Osiński, Pozytywistów dziedzictwo Oświecenia. Kierunki i formy recepcji, Wydawnictwo Episteme, Lublin 2018, ss. 886.

Dawid Maria Osiński, Aleksander Świętochowski w poszukiwaniu formy. Biografia myśli, Wyd. Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2011, ss. 514;

Tomy zbiorowe:

Urszula Kowalczuk (red.), Damian Włodzimierz Makuch (red.), Dawid Maria Osiński (red.), Literatura i kultura lat 60. XIX wieku między polityką a prywatnością. Dyslokacje, Wyd. WUW, Warszawa 2019, ss. 550;

Radosław Okulicz-Kozaryn (wstęp i oprac.), Katarzyna Kościewicz (wstęp i oprac.), Dawid Maria Osiński (wstęp i oprac.), Antologia „Czasy wytrwale poetyckie. Wiersze z prasy lat 1864–1894” [prototypowa wersja antologii], wybór tekstów: zespół PNAMC, Warszawa 2017. Projekt badawczy realizowany w ramach grantu NPRH 11 H 11 013880: Poezja na marginesie cywilizacji. Degradacja i odrodzenie twórczości poetyckiej w latach 1864-1894. (podstawa bibliograficzno-materiałowa), https://pnamc.ehum.psnc.pl/

Maria Jolanta Olszewska (red.) i Dawid Maria Osiński (red.), W teatrze dziejów. Dramat historyczny ostatnich 150 lat: problemy lektury, Wyd. Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2016, ss. 679;

Dawid Maria Osiński (red.) i Dorota Patrycja Sech (red.), Czasy rewolucji?, Wyd. Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2016, ss. 277;

Ewa Paczoska (red.), Bartłomiej Szleszyński (red.) i Dawid Maria Osiński (red.), Realiści, realizm, realność. W stulecie śmierci Bolesława Prusa, Warszawa 2013, ss. 484;

Ewa Paczoska (red.) i Dawid Maria Osiński (red.), „Piosenki prawdziwe” w kulturze PRL-u. Studia, Warszawa 2013, Seria „Doświadczenie Europy Środkowo-Wschodniej w Kulturze Modernizmu”, ss. 175;

Grzegorz Marchwiński (red.) i Dawid Maria Osiński (red.), Etnos i psyche w twórczości Marii Konopnickiej i Elizy Orzeszkowej, Warszawa 2012, ss. 137;

Ewa Paczoska (red.) i Dawid Maria Osiński (red.), Modernistyczny Lwów – teksty życia, teksty sztuki, Warszawa 2009, ss. 507;

Redakcje naukowe czasopism:

„Tekstualia” 2024, nr 2(77): Reymont

„Przegląd Humanistyczny” 2022, nr 3(478): Dramaturgia Zofii Nałkowskiej

„Tekstualia” 2021, nr 3(66): Gatunki hybrydyczne w literaturze i sztuce

„Tekstualia” 2020, nr 2(61): Autobiografia w kulturze

„Tekstualia” 2018, nr 2(53): Piosenka literacka (wespół z Ewą Paczoską i Izabelą Poniatowską)

Edycja źródeł:

Aforyzmy Wili Zyndram-Kościałkowskiej z książki pisanej dla H[enryka] N[usbauma] »Z głębi życia i śmierci« z lat 1883 do 1886, podał do druku z rękopisu, opracował i artykułem wstępnym opatrzył Dawid Maria Osiński, „Tekstualia” 2020, nr 2/61 (temat numeru: Autobiografia w kulturze), s. 131–140;

Luidevite Prijatelj (Louis de la Roque), Trzy miesiące w Chorwacji. Wspomnienia z podróży po Austrii i Węgrzech,  tłum. J. Belejowska, oprac. D. M. Osiński [w:] Problemy literatury i kultury modernizmu w Europie Środkowo-Wschodniej (1867–1918), t. III: Wspólnota pytań. Antologia, red. nauk. E. Paczoska, I. Poniatowska, M. Chmurski, Wyd. WUW, Warszawa 2017, s. 143-174;

Maria Konopnicka, Szpital żydowski w Warszawie, opracował i artykułem wstępnym opatrzył Dawid Maria Osiński „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza”„ Rok VIII (L) 2015, s. 547-567;

Artykuły:

Dawid Maria Osiński, Polskie Sybiry. Przypadek Gabrieli Zapolskiej, [w:] Syberia i Polska. Miejsca wspólne w literaturze i historii, red. nauk. M. Dąbrowska, P. Głuszkowski, M. Wyrwa, M. Zwolski, Wyd. Centrum Dialogu im. J. Mieroszewskiego, Uniwersytet Warszawski, Muzeum Pamięci Sybiru, Białystok 2024, s. 218–234;

Dawid Maria Osiński, Reymont, czyli życie. Głosy i glosy, „Tekstualia” 2024, nr 2(77), s. 3–26;

Dawid Maria Osiński, Stara poetka dziwi się światu. Konopnickiej lekcje milczenia, [w:] „Zaciętość dumy w osamotnieniu”. Konopnicka i inne, red. R. Stachura-Lupa, A. Sędłakowska, P. Żarnecka, Wyd. Naukowe UKEN, Kraków, 2023, s. 115–148.

Konopnicka (nie tylko) dla dzieci. Rozmowa z Dawidem Marią Osińskim, „Dzieciństwo. Literatura i Kultura” 2023, t. 5, nr 1 (tytuł numeru: Na marginesie twórczości? Twórcy i twórczynie literatury dla dorosłych – wyjątkowo dla dzieci), s. 84–117;

Dawid Maria Osiński, Obce światy w przekładzie. Praktyki tłumaczeniowe Syrokomli. Konturowanie panoramy, [w:] Władysław Syrokomla: szkice i studia. W dwusetną rocznicę urodzin i sto sześćdziesiątą rocznicę śmierci pisarza, red. nauk. K. Kościewicz, B. Kuryłowicz, H. Sokołowska, Wyd. Prymat, Białystok 2022, s. 319–341;

Dawid Maria Osiński, Heterotopie i (nie)miejsca życia w dramaturgii Zofii Nałkowskiej – klucze do lektury, „Przegląd Humanistyczny” 2022, nr 3(478), s. 7–21;

Dawid Maria Osiński, Turystyka i martyrologia. Topografie syberyjskie, czyli o codzienności „na etapie” w refleksji autobiograficznej Rufina Piotrowskiego oraz wybranych wątkach intymistyki i reportażowości XIX wieku, [w:] Wędrówki po dziejach. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Stegnera, red. I. Janicka, A. Janicki, Wyd. UG, Gdańsk 2022, s. 501–523;

Dawid Maria Osiński, W krainie dźwięków, wzruszeń i rytmu. O wyborach i praktykach tłumaczeniowych Marii Konopnickiej – prolegomena historycznoliteracko-bibliograficzne [w:] Konopnicka raz jeszcze, red. M.J. Olszewska, Wyd. NCK, Warszawa 2022, s. 347–386;

Dawid Maria Osiński, Powroty do Konopnickiej [w:] M. Konopnicka, Tam, w moim kraju, w dalekiej stronie, wybór tekstów M. Niewieczerzał, M. Skowera, wybór ilustracji J. Górski, Wyd. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2022, s. 117–150;

Dawid Maria Osiński, „Per aspera ad astra”. Pozytywistów spotkania z astronomią [w:] Światy (nie)równoległe. Literatura wobec astronomii, red. nauk. G. Raubo, J. Włodarczyk, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2022, s. 201–269;

Dawid Maria Osiński, Wybory, decyzje i kłopoty translatora. Poezja angielska i niemiecka w tłumaczeniach Jana Kasprowicza [w:] „Wykrzesać pokrewieństwo burzy”. Jana Kasprowicza drogi do wielkości. Szkice i studia, pod red. R. Okulicz-Kozaryna, K. Jaworskiego i M. Jauksza, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2021, s. 185–232;

Dawid Maria Osiński, Długie życie powieści – czyli jak francuski naturalizm stawał się pastelowym obrazem wiktoriańskich przemian kulturowych. Przypadek powieści „Au bonheur des dames” Zoli i serialu „The Paradise” [w:] Powieści realistycznej życie po życiu. O fenomenie współczesnych seriali, pod red. D. Piechoty i A. Trześniewskiej-Nowak, Wyd. Naukowe Katedra, Gdańsk 2021, s. 29–64;

Dawid Maria Osiński, Hybrydy gatunkowe – między niemożliwością, przejściowością a poszukiwaniem pełni, „Tekstualia” 2021, nr 3/66 (temat numeru: Gatunki hybrydyczne w literaturze i sztuce), s. 3–18;

Dawid Maria Osiński, Duch Akademii i Uniwersytetu, czyli na granicach światów i pokoleń. Wokół międzynarodowej konferencji naukowej „Pod znakiem Orła i Pogoni. Polsko-litewskie związki naukowe i kulturowe w dziejach Uniwersytetu Wileńskiego”, „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 2020, R. XIII (LV), s. 295–303;

Dawid Maria Osiński, Tradycja [w:] „Przegląd Tygodniowy” 1866–1876. Teksty, analizy, komentarze, Seria I: Pozytywiści, idee, programy, T. II: Pismo, utopie, projekty, Cz. I, red. nauk. edycji A. Janicka, współpr. red. A. Kowalczykowa, Ł. Zabielski, oprac. tekstów i koment. M. Siedlecki, P. Suchodolski, P. Wojciechowski, Ł. Zabielski, Wyd. Prymat, Białystok 2019, s. 461–482 (wstęp do wyboru antologii);

Dawid Maria Osiński, Homo polemicus – czyli o człowieku, który się przegląda i przygląda [w:] „Przegląd Tygodniowy” 1866–1876. Teksty, analizy, komentarze, Seria I: Pozytywiści, idee, programy, T. II: Pismo, utopie, projekty, Cz. I, red. nauk. edycji A. Janicka, współpr. red. A. Kowalczykowa, Ł. Zabielski, oprac. tekstów i koment. M. Siedlecki, P. Suchodolski, P. Wojciechowski, Ł. Zabielski, Wyd. Prymat, Białystok 2019, s. 767–803 (wstęp do wyboru antologii);

Dawid Maria Osiński, Polityka na starość. Autobiograficzne zapisy
Wilhelminy Zyndram-Kościałkowskiej – paralele [w:] Komunikowanie
polityk(i) w literaturze i mediach, red. nauk. M. Pataj, E. Pawlak-Hejno,
Wyd. UMCS, Lublin 2021, s. 331–368;

Dawid Maria Osiński, Szanse i perspektywy edukacji. Z zapisków Wilhelminy Zyndram-Kościałkowskiej [w:] Pod znakiem Orła i Pogoni. Polsko-litewskie związki naukowe i kulturowe w dziejach Uniwersytetu Wileńskiego. Zbiór studiów / Su Erelio ir Vyčio ženklais. Lenkijos ir Lietuvos moksliniai ir kultūriniai ryšiai Vilniaus universiteto istorijoje. Mokslinių darbų rinkinys, pod red. I. Fedorowicz, M. Dawlewicza, K. Geben, Wilno 2020, Vilnius University Press, s. 158–182;

Dawid Maria Osiński, Miejsce tradycji. Refleksja autobiograficzna Wilhelminy Zyndram‑Kościałkowskiej, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria” 2020, nr 2, s. 263–289;

Dawid Maria Osiński, Kilka spojrzeń na sprawy bałkańskie, czyli jak i po co w drugiej połowie XIX wieku czyta się Bałkany [w:] Modernizmy Europy Środkowo-Wschodniej. Coraz szersze marginesy, red. E. Paczoska, I. Poniatowska, Wyd. WUW, Warszawa 2020, s. 59–138;

Dawid Maria Osiński, O formach autobiografii w kulturze – kilka przybliżeń, „Tekstualia” 2020, nr 2/61 (temat numeru: Autobiografia w kulturze), s. 3–17;

Dawid Maria Osiński, Aforyz(m)owanie Wilhelminy Zyndram-Kościałkowskiej jako forma modalności autobiograficznej, „Tekstualia” 2020, nr 2/61 (temat numeru: Autobiografia w kulturze), s. 113–130;

Dawid Maria Osiński, Aktor jako komentator i krytyk teatru. Autobiografia Kazimierza Skibińskiego A.D. 1912 [w:] Polska krytyka teatralna XX wieku. Sylwetki krytyków. Wybrane problemy, red. M. Gabryś-Sławińska, Wyd. UMCS, Lublin 2019, s. 113–138;

Dawid Maria Osiński, The Syntax of Affection: Men and Women, Masculinity and Femininity in the Works of Henryk Sienkiewicz [w:] Postmodern Sienkiewicz, ed. B. Szleszyński and M. Rudkowska, trans. E. Nowik-Dziewicka, J. Moczyńska, K. Cwynar, K. Fetlińska, Institute of Literary Research, Polish Academy of Sciences, Warszawa 2019, s. 36–57;

Dawid Maria Osiński, Buchalter życia codziennego [w:] A. Świętochowski, Listy, oprac. B. Olszak, J. Wałaszyk, wstęp D.M. Osiński, Ciechanów 2019, s. 9–24;

Dawid Maria Osiński, Czasoprzestrzeń literacka – sceny pierwotne [w:] A. Wójtowicz, M. Budzyński, K. Ilmurzyńska, B. Jałowiecki, R. Mączewski, K. Mordyński, A. Kronenberg, D.M. Osiński, J. Paulinek, I. Piotrowski, A. Skalimowski, B. Stelmach, W. Tomasik, Z. Tucholski, Miejsca trudne – transdyscyplinarny model badań. O przestrzeni placu Piłsudskiego i placu Defilad, pod kier. nauk. A. Wójtowicz, Wyd. IBL PAN, Warszawa 2019, s. 29–77;

Dawid Maria Osiński, Wędrujące biblioteki. Wokół książki „Dłonie czasu” Andrzeja Gronczewskiego, „Biuletyn Polonistyczny”, https://biuletynpolonistyczny.pl/ru/articles/wedrujace-biblioteki-wokol-ksiazki-dlonie-czasu-andrzeja-gronczewskiego,106/details;

Dawid Maria Osiński, 440-lecie Akademii Wileńskiej. Spotkanie naukowe pod znakiem Orła i Pogoni, „Biuletyn Polonistyczny”, https://biuletynpolonistyczny.pl/pl/articles/440-lecie-akademii-wilenskiej-spotkanie-naukowe-pod-znakiem-orla-i-pogoni,104/details;

Dawid Maria Osiński, W stronę diaspory syberyjskiej, czyli „sceny z życia koczującego” w latach 60. XIX wieku [w:] Literatura i kultura lat 60. XIX wieku między polityką a prywatnością. Dyslokacje, red. nauk. U. Kowalczuk, D.W. Makuch, D.M. Osiński, Wyd. WUW, Warszawa 2019, s. 104–122;

Dawid Maria Osiński, Świętochowski dzisiaj. Próba słownika wyznań, „Ciechanowskie Zeszyty Literackie” 2019, nr 21, s. 164–187;

Dawid Maria Osiński, Filologia niemożliwego. O tłumaczeniach poezji Leśmiana na język angielski i niemiecki [w:] Leśmian w Europie i na świecie, red. Ż. Nalewajk, M. Supeł, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2019, s. 208–250 [przedruk z „Tekstualiów” 2018, nr 1(52);

Dawid Maria Osiński, Ze Szkoły Głównej w świat – Dybowski, Rejchman, Wokulski [w:] Szkoła Główna. Kręgi wpływów 2, red. U. Kowalczuk, Ł. Książyk, WUW, Warszawa 2019, s. 285–326;

Dawid Maria Osiński, Materia biografii jako pamięć kultury. Wilhelmina Zyndram-Kościałkowska o Elizie Orzeszkowej – próba rekonstrukcji archiwalnej [w:] Eliza Orzeszkowa. Pamięć kultury. Studia i głosy, red. nauk. J. Ławski i S. Musijenko, Wyd. Colloquia Orientalia Bialostocensia. Literatura / Historia, t. XXXVII, Białystok–Grodno 2019, s. 439–472;

Dawid Maria Osiński, Między lokalnością a europejskością. Czesław Jankowski „na marginesie” lektury Oświecenia [w:] Czesław Jankowski 1857–1929 – między tutejszością a europejskością. Zbiór studiów, pod red. I. Fedorowicz, M. Dawlewicza, Vilnius University Press, Vilnius 2018, s. 33–60;

Dawid Maria Osiński, Składnia uczucia. Kobiety i mężczyźni, kobiecość i męskość w twórczości Henryka Sienkiewicza [w:] Sienkiewicz ponowoczesny, red. B. Szleszyński, M. Rudkowska, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2019, s. 61–97; tekst dostępny również na platformie Nowej Panoramy Literatury Polskiej, http://nplp.pl/sienkiewicz-ponowoczesny/skladnia-uczucia/;

Dawid Maria Osiński, Krasicki pozytywistów i modernistów, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 2018, nr 1(299), s. 165–200;

Dawid Maria Osiński, Nieuchwytne, ulotne i trwałe w twórczości Patti Smith, „Tekstualia” 2018, nr 2/53 (temat numeru: Piosenka literacka), s. 115–145;

Ewa Paczoska, Izabela Poniatowska, Dawid Maria Osiński, Piosenka – literatura w stanie „pośrednim”, „Tekstualia” 2018, nr 2/53 (temat numeru: Piosenka literacka), s. 3–6;

Dawid Maria Osiński, Biblioteka jako przestrzeń poznania, „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” 2018, nr 8(11): Biblioteka, cz. 2, s. 169-180;

Dawid Maria Osiński, Dziedzictwo Oświecenia jako komponent światopoglądu i racjonalnego programu polskiego pozytywizmu [w:] Mity założycielskie w literaturze XIX wieku, red. S. Brzozowska, M. Dybizbański, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2018, s. 55-96;

Dawid Maria Osiński, „Faraon” i klucz oświeceniowy [w:] Myśl filozoficzna, teologiczna i socjologiczna Bolesława Prusa, pod red. R. Blech i S. Karpowicz-Słowikowskiej, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2018, s. 232-268;

Dawid Maria Osiński, Filologia niemożliwego. O tłumaczeniach poezji Leśmiana na język angielski i niemiecki, „Tekstualia. Palimpsesty Literackie, Artystyczne, Naukowe” 2018, nr 1(52): Leśmian w Europie i na świecie, s. 11-41;

Dawid Maria Osiński, Jej Miriam. Wilhelminy Zyndram-Kościałkowskiej refleksja nad koncepcją sztuki i kultury Zenona Przesmyckiego, „Przegląd Humanistyczny” 2017, R. LXI, nr 4(459), s. 125-138;

Dawid Maria Osiński, Nie tylko salon… – czyli o wspólnotowych formach życia literackiego na przestrzeni wieków, „Przegląd Humanistyczny” 2017, R. LXI, nr 4(459), s. 191-204;

Radosław Okulicz-Kozaryn, Katarzyna Kościewicz, Dawid Maria Osiński, Czasy wytrwale poetyckie. Słowo wstępne [w:] Antologia „Czasy wytrwale poetyckie. Wiersze z prasy lat 1864–1894” [prototypowa wersja antologii], wybór tekstów: zespół PNAMC, Warszawa 2017. Projekt badawczy realizowany w ramach grantu NPRH 11 H 11 013880: Poezja na marginesie cywilizacji. Degradacja i odrodzenie twórczości poetyckiej w latach 1864-1894. (podstawa bibliograficzno-materiałowa), https://pnamc.ehum.psnc.pl/, s. 1-5;

Dawid Maria Osiński, Poezja na łamach „Tygodnika Mód i Powieści” w latach 1868–1872, „Na Marginesie. Prace o poezji polskiej drugiej połowy XIX wieku”, nr 2, pod red. Z. Dambek-Giallelis, Warszawa 2015. Projekt badawczy realizowany w ramach grantu NPRH 11 H 11 013880: Poezja na marginesie cywilizacji. Degradacja i odrodzenie twórczości poetyckiej w latach 1864-1894. (podstawa bibliograficzno-materiałowa), https://pnamc.ehum.psnc.pl/, s. 72-87;

Dawid Maria Osiński, Wilhelminy Zyndram-Kościałkowskiej próby oceny dramatu i teatru [w:] Polska krytyka teatralna XIX wieku – postaci i zjawiska, red. M. Gabryś-Sławińska, Wyd. UMCS, Lublin 2017, s. 39-73;

Dawid Maria Osiński, Świętochowski Aleksander Henryk [w:] Polski Słownik Biograficzny, Wyd. IH PAN, Warszawa–Kraków 2017, t. LI/4, z. 211: Święcicki Wojciech – Świrski Krik, red. nacz. A. Romanowski, s. 499-510;

Dawid Maria Osiński, Reymonta spotkania z Oświeceniem. Znaki i teksty [w:] „Wskrzesić choćby chwilę”. Władysława Reymonta zmagania z myślą i formą, red. nauk. M. Bourkane, R. Okulicz-Kozaryn, A. Sell, M. Wedemann, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2017, s. 279-316;

Dawid Maria Osiński, Konstantego Marii Górskiego lektura Oświecenia, „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” PFLIT 2017, nr 7(10) (Alegoria i symbol 2), s. 115-130;

Dawid Maria Osiński, W stronę Chorwacji [w:] Problemy literatury i kultury modernizmu w Europie Środkowo-Wschodniej (1867–1918), t. I: Teksty doświadczenia, red. nauk. E. Paczoska, I. Poniatowska, M. Chmurski, Wyd. WUW, Warszawa 2017, s. 131-176;

Dawid Maria Osiński, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej Czesław Jankowski (1857–1929) – między „tutejszością” a europejskością, Wilno, 28–30 września 2017, „Biuletyn Polonistyczny”, www.biuletynpolonistyczny.pl; https://biuletynpolonistyczny.pl/events/summary/czeslaw-jankowski-18571929-miedzy-tutejszoscia-a-europejskoscia,1160/details

Dawid Maria Osiński, Terminowanie w szkole oświeconych? Szkoła Główna wobec tradycji Oświecenia. Słownik wybranych pojęć [w:] Szkoła Główna. Kręgi wpływów, red. U. Kowalczuk, Ł. Książyk, Wyd. WUW, Warszawa 2017, s. 43-72;

Dawid Maria Osiński, Figury oświeconych i figury Oświecenia w dramacie historycznym drugiej połowy XIX wieku [w:] W teatrze dziejów. Dramat historyczny ostatnich 150 lat: problemy lektury, Wyd. Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2016, s. 335-355;

Maria Jolanta Olszewska i Dawid Maria Osiński, Posłowie [w:] W teatrze dziejów. Dramat historyczny ostatnich 150 lat: problemy lektury, Wyd. Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2016, s.641-644;

Dawid Maria Osiński, Zamiast wstępu czyli parę spojrzeń na czasy rewolucji [w:] Czasy rewolucji?, red. nauk. D. M. Osiński i D. P. Sech, Wyd. Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2016, s. 7-11;

Dawid Maria Osiński, Młoda Polska i/a Oświecenie [w:] Młoda Polska w najnowszych badaniach, pod red. E. Jakiela i T. Linknera, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016, s. 87-117;

Dawid Maria Osiński, Poezja polskiego pozytywizmu o naukach przyrodniczych [w:] Między przyrodoznawstwem a humanistyką. Przestrzenie kultury polskiego pozytywizmu, pod red. M. Glogera i T. Sobieraja, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2016, s. 39-90;

Dawid Maria Osiński, Fragment [w:] Słownik polskiej krytyki literackiej 1764-1918. Pojęcia – terminy – zjawiska – przekroje, pod red. nauk. J. Bachórza, G. Borkowskiej, T. Kostkiewiczowej, M. Rudkowskiej, M. Strzyżewskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016, T. 1: A-M, s. 378-389;

Dawid Maria Osiński, Obcość/Inność [w:] Słownik polskiej krytyki literackiej 1764-1918. Pojęcia – terminy – zjawiska – przekroje, pod red. nauk. J. Bachórza, G. Borkowskiej, T. Kostkiewiczowej, M. Rudkowskiej, M. Strzyżewskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016, T. 2: N-Z, s. 102-113;

Dawid Maria Osiński, Wiktorianizm widziany spod okularów kronikarza znad Wisły. Bolesław Prus a sprawa angielska. Walter Bagehot a sprawa polska [w:] Wiktorianie nad Tamizą i nad Wisłą, red. E. Paczoska i A. Budrewicz, Wyd. Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2016, s. 84-114;

Dawid Maria Osiński, Sprawozdanie z konferencji naukowej „Światy Jana Kasprowicza” (Zakopane 2016), „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza”, R. IX (LI) 2016, s. 723-728;

Dawid Maria Osiński, Ciało w bibliotece [w:] Bibliotheca mundi. Studia bibliologiczne ofiarowane Janowi Leończukowi, red. naukowa J. Ławski i Ł. Zabielski, Wyd. Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”. Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku. Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, Białystok 2016, s. 399-473;

Dawid Maria Osiński, Starość pozytywistów i / a starość pozytywizmu [w:] Ludzie starzy i starość na ziemiach polskich od XVIII do XXI wieku (na tle porównawczym), t. II (Aspekty społeczno-kulturowe), pod red. A. Janiak-Jasińskiej, K. Sierakowskiej, A. Szwarca, Wyd. DiG, Warszawa 2016, s. 217-244;

Dawid Maria Osiński, Deskrypcje Oświecenia. Pozytywiści wobec tradycji i kultury wieku rozumu. Przypadek „Przeglądu Tygodniowego” [w:] Pozytywiści warszawscy. „Przegląd Tygodniowy” 1866-1876. Seria I. Studia, rewizje, konteksty, red. nauk. i wstęp A. Janicka, Wyd. Prymat, Seria „Przełomy / Pogranicza”, Białystok 2015, s. 117-150;

Dawid Maria Osiński, Poetka patrzy na szpital. O chorowaniu i żydowskości w warszawskim tekście Marii Konopnickiej, „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza”„ Rok VIII (L) 2015, s. 525-546;

Dawid Maria Osiński, Teoria wobec historii poezji – doświadczenie dydaktyka a opis procesu historycznoliterackiego. Przypadek Antoniego Bądzkiewicza [w:] Historie literatury polskiej 1864 – 1914, red. naukowa U. Kowalczuk i Ł. Książyk, Wyd. WUW, Warszawa 2015, s. 283-300;

Dawid Maria Osiński, Stefan Żeromski wobec tradycji Oświecenia [w:] Żeromski i inni, pod red. M. Gabryś-Sławińskiej, M.J. Olszewskiej, Wyd. UMCS, Lublin 2015, s. 59-100;

Dawid Maria Osiński, Momentalność i nawrotowość cyklu jako struktury wyrażania w „Sadzie rozstajnym” Bolesława Leśmiana, czyli po co Leśmianowi cykle poetyckie [w:] Stulecie „Sadu rozstajnego”, pod red. Urszuli M. Pilch i M. Stali, Kraków 2014, s. 21-52;

Dawid Maria Osiński, Albumy utraconej rodzinności – o doświadczeniu środkowoeuropejskości w prozie Sándora Máraiego. Kilka przybliżeń, „Napis” 2013, Seria XIX, numer: Album rodzinny z traumą w tle, s. 263-285;

Dawid Maria Osiński, Realizm wyliczony? Prusa algorytmiczne teorie bytu, kompozycji i języka („Notatki o kompozycji” i nie tylko), [w:] Realiści, realizm, realność. W stulecie śmierci Bolesława Prusa, red. naukowa: E. Paczoska, B. Szleszyński, D.M. Osiński, Warszawa 2013, s. 269-290; [w tym tomie również: E. Paczoska, B. Szleszyński, D.M. Osiński, Słowo wstępne s. 5-9];

Dawid Maria Osiński, Czy język ulicy da się wysłowić i zapisać? Londyńczycy, wilniucy, warszawiacy, paryżanie i dublinerzy – pisarze dziewiętnastowieczni wobec problemów reprezentacji (na przykładzie szkiców i obrazków), [w:] Ulica – zaułek – bruk. Z problematyki miasta w literaturze drugiej połowy XIX i początku XX wieku, red. K. Badowska i A. Janiak-Staszek, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 213-250;

Dawid Maria Osiński, Konkurs historycznoliteracki dla uczniów szkół średnich „Bolesław Prus – w setną rocznicę śmierci pisarza”, w: Wokół Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, pod red. A. Wójtowicz, Wyd. IBL PAN, Warszawa 2013, s. 205-215;

Dawid Maria Osiński, „Daty polskie” PRL-u w piosenkach Agnieszki Osieckiej [w:] „Piosenki prawdziwe” w kulturze PRL-u. Studia pod red. E. Paczoskiej i D. M. Osińskiego, Warszawa 2013, Seria „Doświadczenie Europy Środkowo-Wschodniej w Kulturze Modernizmu”, s. 13-30;

Dawid Maria Osiński, Światy prywatnego i publicznego zapisu. „Pamiętniki” Józefa Ignacego Kraszewskiego, [w:] Kraszewski. Poeta i światy, pod red. T. Budrewicza, E. Ihnatowicz, E. Owczarz, Toruń 2012, s. 37-67;

Dawid Maria Osiński, Piotr Bordzoł, Czytanie Sienkiewicza na III etapie edukacyjnym. Między dydaktyką a krytyką lektury, [w:] Doświadczenie lektury. Między krytyką literacką a dydaktyką literatury, red. K. Biedrzycki i A. Janus-Sitarz, Kraków 2012, s. 306-319;

Dawid Maria Osiński, Prolog. Wymiary nowoczesności (rozmowa z Andrzejem Mencwelem, Ewą Paczoską, Adamem Pomorskim, Natalią Lemannn) [w:] Doświadczenie nowoczesności – perspektywa polska, perspektywa europejska, red. nauk. E. Paczoska, J. Kulas, M. Golubiewski, Wyd. WUW, Warszawa 2012, s. 19-34;

Dawid Maria Osiński, Wędrowanie po meandrach myśli. „Piesek przydrożny” Czesława Miłosza[w:] Pogranicza – cezury – zmierzchy Czesława Miłosza. Studia, red. A. Janicka, K. Korotkich, J. Ławski, seria: „Przełomy/Pogranicza”, Białystok 2012, s. 537-548;

Dawid Maria Osiński, Sekretny gobelin rzeczywistości. Zadane i niezadane pytania Orzeszkowej w „Chwilach” i „Przędzach” [w:] Sekrety Orzeszkowej, pod red. G. Borkowskiej, M. Rudkowskiej, I. Wiśniewskiej, Warszawa 2012, s. s. 274-292;

Dawid Maria Osiński, Dziewiętnastowieczne ratowanie ciągłości. Poezja Adama Asnyka w refleksji Piotra Chmielowskiego, „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2012, Seria Literacka 19(39), numer: Poeci za bramą utopii, s. 125-140;

Dawid Maria Osiński, Struktura poznania. „Dumania pesymisty” Aleksandra Świętochowskiego i „Legenda Młodej Polski” Stanisława Brzozowskiego [w:] Konstelacje Stanisława Brzozowskiego, red. naukowa U. Kowalczuk, A. Mencel, E. Paczoska, P. Rodak, Warszawa 2012, s. 122-137;

Dawid Maria Osiński, O samotności wbrew samotności – Konopnicka i Orzeszkowa w miniaturze (prozą) [w:] Dwie gwiazdy, dwie drogi. Konopnicka i Orzeszkowa – relacje różne, pod red. naukową E. Ihnatowicz i E. Paczoskiej, Warszawa 2011, s. 135-152;

Dawid Maria Osiński, Zapolska wygląda przez lwowskie okno. Tożsamość modernistycznego Lwowa, „Rocznik Komparatystyczny” (Szczecin) 2011, nr 2, s. 79-96;

Dawid Maria Osiński, Świętochowski pyta o Boga. Na marginesie lektury rękopisu „Pytań bez odpowiedzi” (w kontekście biografii myśli) [w:] Aleksander Świętochowski (seria: Obrazy Kultury Polskiej), red. K. Stępnik, M. Gabryś, Lublin 2011, s. 175-191;

Dawid Maria Osiński, Czy Sienkiewicz zachwyca, skoro nie zachwyca, „Język Polski w Praktyce” 2011, nr 1(13), s. 43-48;

Dawid Maria Osiński, Międzywojenny tekst stołeczny Aleksandra Świętochowskiego [w:] Obrazy stolic europejskich w piśmiennictwie polskim, red. nauk. A. Tyszka, Łódź 2010, s. 323-338;

Dawid Maria Osiński, Dramat Świętochowskiego. Glosa do paradoksów recepcji [w:] Zapomniany dramat, t. 1, pod red. M. J. Olszewskiej i K. Ruty-Rutkowskiej, Warszawa 2010, s. 78-92;

Urszula Kowalczuk, Dawid Maria Osiński, Stoicyzm i jego konteksty w piśmiennictwie drugiej połowy XIX i początku XX wieku [w:] Humanitas. Projekty antropologii humanistycznej, cz. II – Inspiracje filozoficzne projektów antropologicznych, red. naukowa tomu Alina Nowicka-Jeżowa, Warszawa 2010, s. 315-341;

Dawid Mara Osiński, Dandyska w podróży po Europie. Diarystyczny zapis obecności Marii Baszkircew [w:] Europejczyk w podróży, pod red. nauk. E. Ihnatowicz i S. Ciary, Warszawa 2010, s. 445-465;

Dawid Maria Osiński, Świętochowski etykizujący. W poszukiwaniu formuły obecności, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2009, nr 2(23), s. 83-114;

Dawid Maria Osiński, Perypatetyk w ogrodzie. Aleksandra Świętochowskiego kategorie wędrowania [w:] Podróż i literatura, red. E. Ihnatowicz, Warszawa 2009, s. 151-162;

Dawid Maria Osiński, Wokół Leśmianowskiej mandali na przykładzie dramatów mimicznych „Skrzypek Opętany” oraz „Pierrot i Kolombina” [w:] Religie i wierzenia w literaturze polskiego modernizmu, pod red. H. Ratusznej, Toruń 2009, s. 151-167;

Dawid Maria Osiński, Aleksandra Świętochowskiego projekt antykizowania kultury, czyli wykład historiozofa zapisany w dramacie [w:] Dramat w historii, historia w dramacie, pod red. K. Latawiec, R. Stachury-Lupy, J. Waligóry, przy współpr. E. Łubieniewskiej, Wyd. Naukowe UP, Kraków 2009, s. 298-311;

Dawid Maria Osiński, Marii Jehanne Wielopolskiej tekst lwowski [w:] Modernistyczny Lwów – teksty życia, teksty sztuki, pod red. E. Paczoskiej i D. M. Osińskiego, Warszawa 2009, s. 215-230;

Dawid Maria Osiński, Formy komunikacji według Aleksandra Świętochowskiego [w:] Komunikowanie i komunikacja na ziemiach polskich w latach 1795-1918, pod red. K. Stępnika i M. Rajewskiego, Lublin 2008, s. 273-291;

Dawid Maria Osiński, Oscar Wilde Przesłanie [przekład] [w:] Modernizm: spotkania. Antologia, red. E. Paczoska i L. Magnone, Warszawa 2008, s. 369-377;

Dawid Maria Osiński, Szuflady bohaterów Orzeszkowej. Strategie wobec kultury: wycofanie, przemilczenie, ukrycie, „Tekstualia. Palimpsesty Literackie. Artystyczne. Naukowe” 2008, nr 2 (13), s. 13-32;

Dawid Maria Osiński, Bolesława Leśmiana kategorie inności, obcości, oddalenia [w:] Obcy-Obecny. Literatura, sztuka i kultura wobec inności. Inny i Obcy w kulturze, cz. 3, red. P. Cieliczko i P. Kuciński, Warszawa 2008, s. 145-161;

Dawid Maria Osiński, Lwów w „Kaśce Kariatydzie” Gabrieli Zapolskiej [w:] „Literaturoznawstwo”, Łódź 2008, nr 1(2), s. 59-76;

Dawid Maria Osiński, Dandyski tekst o ciele. Przyczynek do teorii cielesności dandyski [w:] Lektury płci. Polskie (kon)teksty, red. naukowa: M. Dąbrowski, Warszawa 2008, s. 130-144;

Dawid Maria Osiński, Diariuszowa przestrzeń starości. O Dzienniku bezładnych myśli Aleksandra Świętochowskiego [w:] Egzystencjalne obrazy starości w literaturze, pod red. A. Glenia, I. Jokiel, M. Szladowskiego, Opole 2008, s. 35-47;

Dawid Maria Osiński, Przestrzenie śmierci w prozie poetyckiej Bolesława Leśmiana [w:] Kulturowe obrazy śmierci. Od przełomu romantycznego do dziś. Materiały studenckiej konferencji naukowej. Łódź, 25-27 października 2007 roku, pod red. I. Grzelak i T. Jermalonka, Łódź 2007, s. 31-53;

Dawid Maria Osiński, Dandysa dziewiętnastowieczny tekst o ciele. Przyczynek do teorii cielesności dandysa, „Tekstualia. Palimpsesty Literackie. Artystyczne. Naukowe” 2007, nr 1(8), s. 23-42;

Dawid Maria Osiński, Aleksandra Świętochowskiego rozumienie Słowiańszczyzny [w:] Świat Słowian w języku i kulturze, t. VIII Kulturoznawstwo, pod red. E. Komorowskiej i Ż. Kozickiej-Borysowskiej, Szczecin 2007, s. 75-85;

Dawid Maria Osiński, Mikrowymiar historii rodzinnej, czyli o wspomnieniowym zapisie Marii z Łubieńskich Górskiej na podstawie dziennika z lat 1889-1906 „Gdybym mniej kochała”, „Prace Polonistyczne” 2006, Seria LXI, t. II, s. 225-239;

Dawid Maria Osiński, Bolesława Leśmiana kompleks żydowski [w:] Pisarze polsko-żydowscy XX wieku. Przybliżenia, red. M. Dąbrowski i A. Molisak, Warszawa 2006, s. 339-356;

Dawid Maria Osiński, Poszukiwanie języka na szlaku pierwotności słowiańskiej. „Klechdy polskie” Bolesława Leśmiana [w:] Świat Słowian w języku i kulturze, t. VII, Literaturoznawstwo, pod red. E. Komorowskiej i Ż. Kozickiej-Borysowskiej, Szczecin 2006, s. 107-112;

Dawid Maria Osiński, Piękne – Rzadkie – Cenne. Druki XVII wieku, „Barok. Historia – Literatura – Sztuka”, Półrocznik VIII/1(15) 2001, s. 251-256;

Dawid Maria Osiński, Rzeczywistości rewolucyjne Zofii Nałkowskiej. Kilka słów o wyrażalności niewyrażalnego i przypadku pewnego dwugłosu rewolucyjnego (Nałkowska – Liciński), „OD-DO. Literatura, kultura, wiek XIX. Naukowe pismo doktorantów Zakładu Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski Wydziału Polonistyki UW”, U progu nowoczesności (nr 2), www.polon.uw.edu.pl/oddo [2006];

Dawid Maria Osiński, Strategie pisarza wobec kultury na podstawie „Moich współczesnych” (cz. II – „Wśród swoich”) Stanisława Przybyszewskiego, „Opoka. Laboratorium wiary i kultury”, www.opoka.org.pl [2005];

Dawid Maria Osiński, Marian Olszewski i Lwów artystyczny, „OD-DO. Literatura, kultura, wiek XIX. Naukowe pismo doktorantów Zakładu Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski Wydziału Polonistyki UW”, Baudelaire (nr 1), www.polon.uw.edu.pl/oddo [2005];

Dawid Maria Osiński, Leśmian policzony. Dyskurs numeryczny w przestrzeni języka, czyli o tajemnicy cyfr i liczb w dramatach mimicznych Bolesława Leśmiana, „Opoka. Laboratorium wiary i kultury”, www.opoka.org.pl [2005].

Działalność popularyzacyjna

Aleksander Świętochowski w szkole patriotyzmu. Granice wolności w ramach cyklu wykładów edukacyjnych „Wielcy Polacy o ojczyźnie – spotkania online. Spacer do źródeł wolności (2020); https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=272845894000244

Powroty do Konopnickiej. Wokół wydania M. Konopnicka, „Tam w moim kraju, w dalekiej stronie…”: https://www.youtube.com/watch?v=xQHsyQPx9jY (2022).

Twórczość Leśmiana. Wokół „Kalendarium Leśmianowskiego” (2016): https://www.rdc.pl/podcast/wieczor-rdc-tworczosc-lesmiana/

„Wesele” jako dramat komunikacji; cykl: Lekcje o człowieku; Fundacja Języka Polskiego (2020): https://www.youtube.com/watch?v=68ih3S9pP9I