dr Damian Włodzimierz Makuch

Książki autorskie

Damian Włodzimierz Makuch, Wokół pojęcia fantazji. Południe XIX wieku i przemiany idealizmu, Warszawa 2018.

Redakcja prac zbiorowych

Literatura i kultura lat 60. XIX wieku między polityką a prywatnością. Dyslokacje, red. naukowa Urszula Kowalczuk, Damian Włodzimierz Makuch, Dawid Maria Osiński, Warszawa 2019, [współautorstwo tekstu Początek…];

Artykuły

Damian Włodzimierz Makuch, Zmagania Lutosławskiego z idealizmem. Wątek w biografii intelektualnej i kartka z dziejów filozofii narodowej, [w:] Wincenty Lutosławski i literatura. Studia, pod red. Anny Janickiej, Hanny Libery, Jarosława Ławskiego, Kraków – Białystok 2022, s. 301–338.

Damian Włodzimierz Makuch, Od Saida do filologii i z powrotem, „Wielogłos” 2021, nr 3 (49), s. 31–59.

Damian Włodzimierz Makuch, Tragedia powrotu. Problematyzowanie napięć słowiańsko-germańskich w dyskusjach wokół polskich tragedii historycznych z lat 70. XIX wieku, [w:] Dramat słowiański. Próba zbliżenia, przekroje, (re)konstrukcje i (re)lektury, red. Maria Jolanta Olszewska, Agnieszka Skórzewska-Skowron, Karol Samsel, Warszawa 2021, s. 147-175.

Damian Włodzimierz Makuch, Idea epopei żałobnej. Późna twórczość Wincentego Pola w świetle „Pacholęcia hetmańskiego”, „Pamiętnik Literacki” 2020, z. 3, s. 21–37;

Damian Włodzimierz Makuch, „Martwe morze” Emila Zegadłowicza wobec polskiej powieści realistycznej dziewiętnastego wieku, [w:] Okolice Zegadłowicza, pod red. H. Czubały, W. Próchnickiego, K. Wądolny-Tatar, Kraków 2020, s. 333–346;

Damian Włodzimierz Makuch, Zapominanie. Późna działalność Eleonory Ziemięckiej w świetle wspomnień pośmiertnych, [w:] Literatura i kultura lat 60. XIX wieku między polityką a prywatnością. Dyslokacje, red. naukowa Urszula Kowalczuk, Damian Włodzimierz Makuch, Dawid Maria Osiński, Warszawa 2019, s. 293–312;

Damian Włodzimierz Makuch, Autorytet profesora. Henryk Struve i jego uczniowie w świetle korespondencji, [w:] Szkoła Główna. Kręgi wpływów 2, red. Urszula Kowalczuk, Łukasz Książyk, Warszawa 2019, s. 49–79;

Damian Włodzimierz Makuch, Przeciwko pozorom rozumu. Eleonora Ziemięcka i opozycje myśli nowoczesnej, „Kronos” 2018, nr 3, s. 227–257. Tu także edycja dwóch tekstów: Eleonora Ziemięcka, Myśli o filozofii oraz Rozbiór kursów o literaturze słowiańskiej Adama Mickiewicza (fragmenty), s. 258–290;

Damian Włodzimierz Makuch, O granicach autoanalizy – fantazja i rzeczywistość w powieściach Emila Zegadłowicza [w:] Powinowactwa z epoki. Związki polskiej literatury modernizmu i międzywojnia z psychoanalizą, red. Paweł Dybel, Kraków 2018, s. 225-272.

Damian Włodzimierz Makuch, Kłopoty z „rasą” – przypadek Ludwika Krzywickiego, „Przegląd Humanistyczny” 2018, nr 3, s. 37–55;

Damian Włodzimierz Makuch, Psychologia w Szkole Głównej, [w:] Szkoła Główna – kręgi wpływów, red. Urszula Kowalczuk, Łukasz Książyk, Warszawa 2017, s. 153–176;

Damian Włodzimierz Makuch, Nieoczywisty inspirator. Myśl estetyczna Józefa Kremera okiem polskich pozytywistów, [w:] Józef Kremer (1806–1875). Studia i materiały, red. Urszula Bęczkowska, Ryszard Kasperowicz, Jacek Maj, Kraków 2016, s. 123–150;

Damian Włodzimierz Makuch, Narodziny polskiego scjentyzmu – o kryptometafizycznej dyskusji na temat szaleństwa, [w:] Między przyrodoznawstwem a humanistyką. Przestrzenie kultury polskiego pozytywizmu, red. Maciej Gloger, Tomasz Sobieraj, Warszawa 2016, s. 23–38;

Damian Włodzimierz Makuch, W cieniu idealizmu. Pojęcie fantazji w dwóch rysach historycznoliterackich lat 60. XIX wieku, [w:] Historie literatury polskiej 1864-1914, red. Urszula Kowalczuk, Łukasz Książyk, Warszawa 2015, s. 159-178;

Damian Włodzimierz Makuch, Zalety kulturowej teorii gatunku w pracy historyka literatury na przykładzie polskiej fantastyki naukowej drugiej połowy XIX wieku, [w:] Porozmawiajmy o gatunkach – artystycznych i użytkowych, red. Ewa Bulisz, Maria Wojtak, Lublin 2015, s. 31-46;

Damian Włodzimierz Makuch, Fantazyjne objawy zmysłowe” Wiktora Feliksa Szokalskiego – projekt obserwatora z połowy XIX wieku, „Napis” 2014, S. XX, s. 89-105;

Damian Włodzimierz Makuch, Stefana Buszczyńskiego „Rękopis z przyszłego wieku” – granice dystopijnej fantazji w drugiej połowie XIX stulecia, „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” 2014, nr 4 (7), s. 159-176;

Damian Włodzimierz Makuch, Spotkanie z Obcym – zmyślenie ograniczone w powieści „W nieznane światy” Władysława Umińskiego „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza”, Rok VI (XLVIII), 2013, s. 205-227;

Damian Włodzimierz Makuch, Fantastyka naukowa polskich pozytywistów – szczególnie trudna ewolucja gatunku, „Przegląd Humanistyczny”, 2013, nr 1, s. 83-96;

Damian Włodzimierz Makuch, Bez (czarnej) maski, [recenzja: Wacław Forajter, Kolonizator skolonizowany – przypadek Sygurda Wiśniowskiego, Katowice 2014], „Przegląd Humanistyczny” 2014, nr 5;

Damian Włodzimierz Makuch, Maria Konopnicka and the search for her own reflection [wstęp do tłumaczenia Naszej szkapy Marii Konopnickiej], „Women’s Writing Online”, no. 3/2012;

Damian Włodzimierz Makuch, Recepta na receptę – próba analizy praktyki kulturowej zapośredniczonej przez pismo „Kultura Współczesna”, nr 1 (72)/2012, s. 142-158.

Artykuły popularnonaukowe:

Damian Włodzimierz Makuch, Jan III w wersji dla młodzieży. Poczciwy król Walerego Przyborowskiego, portal Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Damian Włodzimierz Makuch, Cud spełnionej ofiary. Seweryna i Franciszek Duchińscy o łzach Sobieskiego, portal Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Damian Włodzimierz Makuch, Wielki przegrany 1883 roku. „Jan Sobieski pod Wiedniem” Adama Bełcikowskiego, portal Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Wykłady online:

Damian Włodzimierz Makuch, Dlaczego Baryka wraca jako zombie? „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego, kanał na Youtube Fundacji Języka Polskiego, projekt Lekcje o człowieku. Klasyka na nowo odczytana

Damian Włodzimierz Makuch, O sile powieści historycznej, kanał na Youtube Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie