dr Damian Włodzimierz Makuch

Książki autorskie

Damian Włodzimierz Makuch, Wokół pojęcia fantazji. Południe XIX wieku i przemiany idealizmu, Warszawa 2018.

Redakcja prac zbiorowych

Literatura i kultura lat 60. XIX wieku między polityką a prywatnością. Dyslokacje, red. naukowa Urszula Kowalczuk, Damian Włodzimierz Makuch, Dawid Maria Osiński, Warszawa 2019, [współautorstwo tekstu Początek…];

numer czasopisma: „Przegląd Humanistyczny” 2023, nr 2Religijność i emancypacja, red. Łukasz Książyk, Damian Włodzimierz Makuch, Adrianna Karbowiak.

Artykuły

Damian Włodzimierz Makuch, Szczeliny dla wolnomyślnych powiewów. Polskie taktyki przekładowe dzieł Johna Williama Drapera, „Przegląd Humanistyczny” 2023, nr 2, s. 91–109.

Damian Włodzimierz Makuch, Grobowe milczenie? Postyczniowe głosy na temat Andrzeja Towiańskiego i recepcja jego myśli, w: Towiański. Fenomen i dziedzictwo, red. Ewa Hoffmann-Piotrowska, Karol Samsel, Warszawa 2023, s. 312–344.

Damian Włodzimierz Makuch, Zmagania Lutosławskiego z idealizmem. Wątek w biografii intelektualnej i kartka z dziejów filozofii narodowej, [w:] Wincenty Lutosławski i literatura. Studia, pod red. Anny Janickiej, Hanny Libery, Jarosława Ławskiego, Kraków – Białystok 2022, s. 301–338.

Damian Włodzimierz Makuch, Od Saida do filologii i z powrotem, „Wielogłos” 2021, nr 3 (49), s. 31–59.

Damian Włodzimierz Makuch, Tragedia powrotu. Problematyzowanie napięć słowiańsko-germańskich w dyskusjach wokół polskich tragedii historycznych z lat 70. XIX wieku, [w:] Dramat słowiański. Próba zbliżenia, przekroje, (re)konstrukcje i (re)lektury, red. Maria Jolanta Olszewska, Agnieszka Skórzewska-Skowron, Karol Samsel, Warszawa 2021, s. 147-175.

Damian Włodzimierz Makuch, Idea epopei żałobnej. Późna twórczość Wincentego Pola w świetle „Pacholęcia hetmańskiego”, „Pamiętnik Literacki” 2020, z. 3, s. 21–37;

Damian Włodzimierz Makuch, „Martwe morze” Emila Zegadłowicza wobec polskiej powieści realistycznej dziewiętnastego wieku, [w:] Okolice Zegadłowicza, pod red. H. Czubały, W. Próchnickiego, K. Wądolny-Tatar, Kraków 2020, s. 333–346;

Damian Włodzimierz Makuch, Zapominanie. Późna działalność Eleonory Ziemięckiej w świetle wspomnień pośmiertnych, [w:] Literatura i kultura lat 60. XIX wieku między polityką a prywatnością. Dyslokacje, red. naukowa Urszula Kowalczuk, Damian Włodzimierz Makuch, Dawid Maria Osiński, Warszawa 2019, s. 293–312;

Damian Włodzimierz Makuch, Autorytet profesora. Henryk Struve i jego uczniowie w świetle korespondencji, [w:] Szkoła Główna. Kręgi wpływów 2, red. Urszula Kowalczuk, Łukasz Książyk, Warszawa 2019, s. 49–79;

Damian Włodzimierz Makuch, Przeciwko pozorom rozumu. Eleonora Ziemięcka i opozycje myśli nowoczesnej, „Kronos” 2018, nr 3, s. 227–257. Tu także edycja dwóch tekstów: Eleonora Ziemięcka, Myśli o filozofii oraz Rozbiór kursów o literaturze słowiańskiej Adama Mickiewicza (fragmenty), s. 258–290;

Damian Włodzimierz Makuch, O granicach autoanalizy – fantazja i rzeczywistość w powieściach Emila Zegadłowicza [w:] Powinowactwa z epoki. Związki polskiej literatury modernizmu i międzywojnia z psychoanalizą, red. Paweł Dybel, Kraków 2018, s. 225-272.

Damian Włodzimierz Makuch, Kłopoty z „rasą” – przypadek Ludwika Krzywickiego, „Przegląd Humanistyczny” 2018, nr 3, s. 37–55;

Damian Włodzimierz Makuch, Psychologia w Szkole Głównej, [w:] Szkoła Główna – kręgi wpływów, red. Urszula Kowalczuk, Łukasz Książyk, Warszawa 2017, s. 153–176;

Damian Włodzimierz Makuch, Nieoczywisty inspirator. Myśl estetyczna Józefa Kremera okiem polskich pozytywistów, [w:] Józef Kremer (1806–1875). Studia i materiały, red. Urszula Bęczkowska, Ryszard Kasperowicz, Jacek Maj, Kraków 2016, s. 123–150;

Damian Włodzimierz Makuch, Narodziny polskiego scjentyzmu – o kryptometafizycznej dyskusji na temat szaleństwa, [w:] Między przyrodoznawstwem a humanistyką. Przestrzenie kultury polskiego pozytywizmu, red. Maciej Gloger, Tomasz Sobieraj, Warszawa 2016, s. 23–38;

Damian Włodzimierz Makuch, W cieniu idealizmu. Pojęcie fantazji w dwóch rysach historycznoliterackich lat 60. XIX wieku, [w:] Historie literatury polskiej 1864-1914, red. Urszula Kowalczuk, Łukasz Książyk, Warszawa 2015, s. 159-178;

Damian Włodzimierz Makuch, Zalety kulturowej teorii gatunku w pracy historyka literatury na przykładzie polskiej fantastyki naukowej drugiej połowy XIX wieku, [w:] Porozmawiajmy o gatunkach – artystycznych i użytkowych, red. Ewa Bulisz, Maria Wojtak, Lublin 2015, s. 31-46;

Damian Włodzimierz Makuch, Fantazyjne objawy zmysłowe” Wiktora Feliksa Szokalskiego – projekt obserwatora z połowy XIX wieku, „Napis” 2014, S. XX, s. 89-105;

Damian Włodzimierz Makuch, Stefana Buszczyńskiego „Rękopis z przyszłego wieku” – granice dystopijnej fantazji w drugiej połowie XIX stulecia, „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” 2014, nr 4 (7), s. 159-176;

Damian Włodzimierz Makuch, Spotkanie z Obcym – zmyślenie ograniczone w powieści „W nieznane światy” Władysława Umińskiego „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza”, Rok VI (XLVIII), 2013, s. 205-227;

Damian Włodzimierz Makuch, Fantastyka naukowa polskich pozytywistów – szczególnie trudna ewolucja gatunku, „Przegląd Humanistyczny”, 2013, nr 1, s. 83-96;

Damian Włodzimierz Makuch, Bez (czarnej) maski, [recenzja: Wacław Forajter, Kolonizator skolonizowany – przypadek Sygurda Wiśniowskiego, Katowice 2014], „Przegląd Humanistyczny” 2014, nr 5;

Damian Włodzimierz Makuch, Maria Konopnicka and the search for her own reflection [wstęp do tłumaczenia Naszej szkapy Marii Konopnickiej], „Women’s Writing Online”, no. 3/2012;

Damian Włodzimierz Makuch, Recepta na receptę – próba analizy praktyki kulturowej zapośredniczonej przez pismo „Kultura Współczesna”, nr 1 (72)/2012, s. 142-158.

Artykuły popularnonaukowe:

Damian Włodzimierz Makuch, Jan III w wersji dla młodzieży. Poczciwy król Walerego Przyborowskiego, portal Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Damian Włodzimierz Makuch, Cud spełnionej ofiary. Seweryna i Franciszek Duchińscy o łzach Sobieskiego, portal Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Damian Włodzimierz Makuch, Wielki przegrany 1883 roku. „Jan Sobieski pod Wiedniem” Adama Bełcikowskiego, portal Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Wykłady online:

Damian Włodzimierz Makuch, Dlaczego Baryka wraca jako zombie? „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego, kanał na Youtube Fundacji Języka Polskiego, projekt Lekcje o człowieku. Klasyka na nowo odczytana

Damian Włodzimierz Makuch, O sile powieści historycznej, kanał na Youtube Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie